«Қарағанды Құтқару Қызметі» ЖШС қызметтер көрсетуге Жария Шарты

15 ақпан 2017 жылы № 6(864) әр апта сайын шығатын «Новый вестник» газетінде жарияланды
12.01.2023 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен.
«Қарағанды Құтқару Қызметі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі мәтін бойынша Құтқару Қызметі) әрі қарай «Орындаушы» деп аталатын, директор Юлия Александровна Бондаревскаяның атынан Жарғы негізінде әрекет етуші бір тараптан, және Тұрғын үйдің (жеке тұрғын үй, пәтер, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жатақханадағы бөлме) меншік иесі/жалдаушысы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын қызмет көрсетуге төмендегідей туралы осы Шартты (бұдан әрі – «Шарт») жасасты:

1-бап. Шарттың мәні

1. «Орындаушы» тәулік бойы қызмет атқару бойынша міндеттерді өз мойнына алады:
пәтерлердің есігін ашу; бөлмеаралық есіктерді ашу; автокөліктерді зақым келтірмей ашу; гараждарды, сейфтерді ашу; үй шатырларына, балкондар мен терезелерге қауіп төндіретін ағаштардың 10 (он) см дейінгі диаметрлі бұтақтарын кесу; кіреберістер сүңгілерін алу және ғимарат бұғаттарындағы күртік қарларды түсіру; үй жануарларын құтқару.
Қызмет Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажетті техникалық құралдар мен аспаптарды пайдаланып жүзеге асырылады.
1.1. «Тапсырыс беруші» Ай сайынғы төлемдерді уақытында төлейді. Ай сайынғы төлем 120 (жүз жиырма) теңгені құрайжы.

1.2. Мердігер абоненттік төлем тарифінің өзгеруі туралы ақпаратты https://spas-1355.kz/ сайтында орналастырады.
1.3. Шартты орындау орны: Қарағанды қаласы.
2-бап. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Орындаушы:

2.1.1. 1-т. көрсетілген қызметтерді сапалы және жедел көрсетуге.
2.1.2. Өтінім бойынша оқиға орнына жету:
пәтерлердің есігін ашу; бөлмеаралық есіктерді ашу; автокөліктерді зақым келтірмей ашу; төмен температура кезінде автокөліктерді жылыту(қозғалтқышты жылыту); гараждарды, сейфтерді ашу – 40-45 минут ішінде ; адам өміріне қауіп төнген жағдайда – 20 минуттан ( қала ауданына байланысты , жетіп келу уақыты ұзаруы мүмкін); гараждарды, сейфтерді ашу; үй шатырларына, балкондар мен терезелерге қауіп төндіретін ағаштардың 10 (он) см дейінгі диаметрлі бұтақтарын кесу; кіреберістер сүңгілерін алу және ғимарат бұғаттарындағы күртік қарларды түсіру – бір-екі күн ішінде ( тәуліктің жарық кезінде); үй жануарларын құтқару- 40 минуттың ішінде.
2.1.3. 2.4.1-т. сәйкес келіспеушіліктер туындаған және Тапсырыс берушінің дәлелді ескертулерін таныған жағдайда, Орындаушы бір тәулік ішінде барлық ескертулерді жоюға міндетті.
2.2. Орындаушы:
2.2.1. Тапсырыс берушінің ерікті ай сайынғы төлемдерін бақылап отыруға.
2.2.2. Тапсырыс берушіге жеткізіп беруді тоқтатуға бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған кезде сомасы мен қызметтердің ақысын төлеу мерзімдері.
2.3. Тапсырыс беруші:
2.3.1. Осы Шарттың 1.1-тармағында белгіленген ай сайынғы төлемдерді уақытында төлеуге.
2.3.2. Қызмет көрсету үшін Орындаушыға кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге міндетті.
2.3.3. Тапсырыс беруші өзінің міндеттерін орындау барысында Орындаушыға берген ақпараттық анықтығы үшін өзіне жауапкершілік алады.
2.4. Тапсырыс беруші:
2.4.1. Орындаушы көрсеткен қызметтің сапасымен келіспеген жағдайда қызметтер көрсетілген және жұмыстар көрсетілгеннен кейін 3 (үш) тәуліктен кешіктірмей жазбаша дәлелді ескерту беруге құқылы.
2.5. Тараптар:
2.5.1. Осы Шарттың тараптарынан туындайтын өзге де міндеттерді орындауға құқылы.

3-бап. Қызметтерге өтінімді ресімдеу тәртібі

3.1. Өтінімді Тапсырыс беруші 1355, 41-83-55, 8-701-249-10-55, 8-700-249-10-55 телефондары бойынша ауызша түрде береді және келесі мазмұнда болуы керек: қазіргі келісім-шарт бойынша қызмет көрсетуге қажетті тұрақты мекен-жайы, аты-жөні, әкесінің аты және тапсырушының байланыс деректері. Оны Орындаушының диспетчері Өтінімдерді тіркеу журналында тіркейді.

4-бап. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Орындаушы орындалған қызметтердің сапасына жауап береді.
4.2. Орындаушы:
— еңсерілмес күш, әскери іс-қимылдар, митингтер, демонстрациялар, террористің қатерлер және т.б., сондай-ақ апатты сипаттағы көріністер (жер сілкінісі, өрт, су тасқыны, дауыл және т.б.);
— Қазақстан Республикасы Үкіметінің және мемлекеттік билік және басқару органдарының қызметтерді орындауға кедергі келтіретін актілер шығару салдарынан өтінімді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады

5-бап. Дауларды шешу

5.1. Тараптар арасында осы Шарт бойынша туындайтын немесе сонымен байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.
5.2. Келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қарауға жатады.

6-бап. Шарттың әрекет ету мерзімі

6.1. Шарт бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған сәттен күшіне енеді.
6.2. Шарт белгіленбеген мерзімге жасалған болып саналады.

7-бап. Өзге жағдайлар
7.1. Осы Шарт жария болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-б.).

8-бап. Орындаушының «Қарағанды Құтқару Қызметі»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды мекенжайы мен деректемелері
Қазақстан Республикасы, 100019, Қарағанды қ., Новая к., 22
тел.: 8 (7212) 41-83-55, 1355
БСН: 120840010743
ЖСК: KZ386010191000195393 (KZT)
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСК: HSBKKZKX